Znajdź nas

Regulamin Zaraz wracam

zobacz dalej
Start Regulamin Zaraz wracam

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania i działania Aplikacji i Programu Lojalnościowego „Zaraz Wracam” oraz warunki korzystania z niej, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora.


§ 2. Definicje

 1. Aplikacja lojalnościowa– program, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

 2. Program Lojalnościowy – Program lojalnościowy „Zaraz Wracam”, stworzony i administrowany przez Kocierz Hotel & SPA, stanowiący zespół zasad regulujących przyznawanie zniżek i innych bonusów gościom regularnie odwiedzającym hotel

 3. Hotel – Kocierz Hotel & SPA, położony w Targanicach, ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice, obiekt hotelarski, którego Gości dotyczy program lojalnościowy.

 4. Organizator – STANPOL sp. z o.o.,  ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów, NIP: 551-22-82-808, REGON: 356293762

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

 6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.

 7. Saldo – Punkty które zebrał Użytkownik w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 8. Karta Lojalnościowa– wirtualna karta Użytkownika z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

 9. Kupon rabatowy– losowy ciąg liczbowy upoważniający do nabycia Produktów na preferencyjnych warunkach cenowych.

 10. Promocje Specjalne– dodatkowe promocje lub akcje zorganizowane przez Organizatora dla Użytkowników

 11. Operator Technologiczny – QRTAG sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, KRS: 0000595589, Sąd Rejonowy, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 60.700zł wpłacony w całości.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Aplikacji lojalnościowej, Użytkownik może:

  1. rozpocząć zbieranie Punktów w Aplikacji lojalnościowej i w ramach zebranych Punktów korzystać z kuponów rabatowych dostępnych w aplikacji.

  2. otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, np. gratisy lub rabaty.

 2. Aplikacja lojalnościowa prowadzona jest przez Organizatora.

 3. Aplikacja lojalnościowa obsługiwana jest przez Operatora.

 4. Aplikacja dostępna jest na telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android lub IOS w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play.

 5. Program ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu Produktów lub usług w Kocierz Hotel & SPA

 6. Brak punktu sprzedaży na liście w aplikacji oznacza, że taki punkt nie uczestniczy w Aplikacji lojalnościowej.

 7. Udział Użytkownika w Programie jest bezpłatny.

 8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Użytkownik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

 9. Przystąpienie do Aplikacji lojalnościowej jest możliwe w dowolnym czasie trwania Programu.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

§ 4. Warunki przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej

 1. Użytkownikami Aplikacji lojalnościowej mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Warunkiem przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej jest:

  1. pobranie aplikacji,

  2. zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu,

  3. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego  w sposób poprawny i kompletny,

 3. Z chwilą spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Aplikacji lojalnościowej osoba przystępująca do Aplikacji lojalnościowej staje się jej Użytkownikiem.

 4. Użytkownik w celu dokonania rejestracji musi podać adres e-mail lub zalogować się poprzez własne konto Facebook

 5. Od Użytkownika wymagane jest ustanowienia podczas rejestracji hasła dostępu do Aplikacji.

 6. Użytkownik ma możliwość zresetowania swojego hasła po wybraniu odpowiedniej opcji w Aplikacji w dowolnym czasie.

 7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego są prawdziwe i aktualne.

 8. Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże jest konieczne, aby wziąć udział w Programie.

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Użytkownika

 1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych przez Organizatora (opisanych poniżej).

 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda nie mogą być przenoszone ani zużywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Użytkownika.

 3. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe od momentu rejestracji w Aplikacji.

 4. Punkty przyznane w ramach Aplikacji lojalnościowej zapisywane będą do indywidualnego konta Użytkownika.

 5. Punkty przyznawane są za realizację noclegów w hotelu Kocierz Hotel & SPA.

 6. Organizator nie nalicza Punktów w przypadku, gdy przedmiotem zakupu są usługi wyłączone (opisane w pkt 12).

 7. Aktualny stan Salda wyświetlany jest na koncie Użytkownika w Aplikacji.

 8. Punkty przyznane w Aplikacji lojalnościowej można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 9. Naliczenie Punktów w ramach Salda wymaga, dokonania zakupu usług w Kocierz Hotel & SPA, okazania przez Użytkownika Karty Lojalnościowej wraz z przypisanym jej indywidualnym numerem Karty Lojalnościowej sprzedawcy.

 10. Punkty naliczane są w następujący sposób: za wyspaną i opłaconąprzez siebie pokojonoc w Kocierz Hotel & SPA na zasadach określonych w Regulaminie, saldo zostaje powiększone o 1000 (słownie: jeden tysiąc) Punktów. Punkty naliczane są proporcjonalnie do długości zrealizowanego i opłaconego przez siebie pobytu.

 11. Punkty przyznawane są głównej osobie, dla której została dokonana rezerwacja i która płaci za pobyt. Osoby towarzyszące nie otrzymują punktów.

 12. Punkty nie są przyznawane za każdy pobyt. Z programu wyłączone są pobyty grupowe, weselne, firmowe, konferencje, a także pobyty rezerwowane za pośrednictwem firm trzecich (np. portale rezerwacyjne).

 13. Punkty są przydzielane za pobyty indywidualne, za rezerwacje dokonywane bezpośrednio, za pośrednictwem telefonu, emaila (hotel@kocierz.pl), lub poprzez stronę internetową www.kocierz.pl

 14. W przypadku anulacji zarezerwowanych noclegów Punkty przyznane za ten pobyt zostaną anulowane.

 15. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.

 16. Punkty przyznawane są na podstawie zeszłorocznej historii pobytów Gościa i są resetowane po zakończeniu każdego roku. Gość przez cały rok posiada ten sam poziom programu lojalnościowego i może korzystać z tych samych przywilejów i rabatów wielokrotnie.

 17. Skorzystanie z Kuponu rabatowego w danym roku nie powoduje automatycznego pomniejszenie Salda Użytkownika.

§ 6. Realizacja Kuponów Rabatowych

 1. Użytkownik może korzystać z Kuponów Rabatowych dostępnych w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.

 2. Użytkownik może skorzystać z dowolnego Kuponu rabatowego, pod warunkiem posiadania odpowiedniego Salda i odpowiedniego statusu w programie lojalnościowym.

 3. Ilość potrzebnych Punktów do skorzystania z Kuponów rabatowych ustalana jest przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości nagrody bez wcześniejszego uprzedzenia.

 4. Kupony rabatowe są dodawane i aktualizowane na bieżąco, w zależności od dostępności Produktów oraz akcji promocyjnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Kuponów rabatowych bez wcześniejszego uprzedzenia.

 5. Kupony rabatowe, na które Użytkownik może zamienić Punkty, znajduję się w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.

 6. Rabaty, które stanowią główną składową Kuponów są przydzielane na rezerwacje indywidualne dokonywane bezpośrednio. Rabaty na noclegi i usługi SPA nie kumulują się z innymi zniżkami i ofertami specjalnymi.

 7. Rabat nie przysługuje na pobyty pakietowe lub na inne już zrabatowane ceny. Rabat dotyczy „oferty bezzwrotnej”, „częściowo zwrotnej” oraz „oferty minimum 3 noce”, widocznych na stronie internetowej www.kocierz.pl oraz cennika zabiegów SPA widocznego na stronie https://kocierz.pl/spa-wellness/zabiegi-spa

§ 7. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Aplikacji lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych promocji.

 2. Udział w dodatkowych promocjach jest dobrowolny.

 3. Użytkownikowi w ramach Aplikacji lojalnościowej mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści np.: gratisy, rabaty, zniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

 4. Organizator w ramach Aplikacji lojalnościowej może zorganizować dla Użytkowników konkursy z nagrodami oraz quizy i ankiety.

 5. Użytkownicy będą informowani o dodatkowych promocjach poprzez Aplikację lub/i drogą elektroniczną.

 6. Szczegółowe zasady dotyczące promocji dodatkowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.

§ 8. Zakończenie udziału Użytkownika w Aplikacji Lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi uczestnictwa w Programie za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.

 2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Użytkownik może wnieść odwołanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora.

 3. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie wszystkie Punkty zostaną anulowane.

 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres email: hotel@kocierz.pl

 5. Użytkownik może w każdym czasie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednak rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja z udziału w Programie możliwa jest tylko po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu mogą być zgłaszane do Organizatora za pomocą email na adres: hotel@kocierz.pl

 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji.

§ 10.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest STANPOL sp. z o.o.,  ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów, NIP: 551-22-82-808, REGON: 356293762

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Programu Operatorowi technologicznemu w zakresie niezbędnym do obsługi Programu przez Operatora technologicznego.

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Użytkowników o zmianach.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w aplikacji.

 2. W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Użytkowników za pomocą Aplikacji.

 3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.11.2021 

 

Kocierz Hotel&SPA

ul.Beskidzka 206, Targanice,
34-120 Andrychów

Tel: 33 *** pokaż

Docenili nas

Akceptujemy karty

Piwnica Rycerska

Zapraszamy do naszego drugiego hotelu
www.rycerska.pl

Newsletter

Stanpol Sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów,
NIP 551-22-82-808, Regon 356293762,
KRS 0000016632, Kapitał zakładowy: 6 024 000,00 zł

Firma STANPOL Sp. z o.o. w dniu 25.01.2021r. otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Subwencję Finansową z programu Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Bank Polskiej Spółdzielczości:
IBAN: PL 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002, S.W.I.F.T code POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Andrychowie:
Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002

Girl in a jacket