Znajdź nas

Regulamin półkolonii/zimowiska

zobacz dalej
Start Regulamin półkolonii/zimowiska

 • Organizatorem półkolonii/Zimowiska jest Stanpol sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów, tel.694497331 , adres e-mail: a.sabuda@kocierz.pl , zwana także Kocierz Hotel&Spa.
 • Miejsce półkolonii/zimowiska : Kocierz Hotel&Spa , ul. Beskidzka 206, 34-120 Targanice
 • Półkolonia/zimowisko jest organizowana dla dzieci między 6 a 14 rokiem życia. 
 • Prawo do uczestniczenia w półkolonii/zimowisku uzależnione jest od wypełnienia w trybie określonym przez Organizatora formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie www.kocierz.pl 
 • Wypełnienie samego formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w wybranych grupach. Gwarancją miejsca   w wybranym turnusie jest opłacenie całej kwoty należnej za półkolonię/ zimowisko. W przypadku uiszczenia należności po zamknięciu grupy, Organizator – wg wyboru wpłacającego – zwróci opłatę lub zaliczy ją na poczet innego turnusu.
 • Cennik półkolonii, zimowiska zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach, oraz obiady (szt. 5).
 • W przypadku zbyt małej ilości chętnych na dany turnus, Organizator ma prawo do jego rozwiązania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inny turnus, lub ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty.
 • W przypadku rezygnacji z półkolonii/ zimowiska lub choroby dziecka uczestnikowi  nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.  
 • Całość opłaty za półkolonię/ zimowiska należy uiścić równocześnie z przesłaniem karty zgłoszeniowej.  
 • Zbiórka każdego dnia ma miejsce w Andrychowie o godz. 7:30 , odwóz o godzinie 16:30 , w Miejscowości Żywiec zbiórka każdego dnia półkolonii o godz, 7:30, odwóz o godzinie 16:30. 
 • Harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej www.kocierz.pl 
 • Po zakończeniu każdego dnia półkolonii/zimowiska uczestnicy są odbierani w recepcji Kocierz Hotel&Spa lub dowożeni do ustalonego  miejsca w Andrychowie lub Żywcu zgodnie z harmonogramem.  
 • W przypadku,  wcześniejszego zwolnienia  dziecka z półkolonii / zimowiska – może odebrać je wyłącznie osoba uprawniona w karcie zgłoszeń, po wcześniejszym wysłaniu wiadomości SMS  o treści „Proszę o zwolnienie mojej córki/syna ………………( imię i nazwisko) z półkolonii, w dniu ………………(data), o godzinie ………….(godzina).  ………………………………. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
 • Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie półkolonii / zimowiska z uwagi na czynniki pogodowe, przyczyny obiektywne  i inne zdarzenia, których nie mógł przewidzieć.
 • Organizator ma prawo do odwołania półkolonii / zimowiska, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych.
 • Liczba osób w grupach jest ograniczona.
 • Istnieje możliwość zmiany wybranych grup, ale jedynie w ramach wolnych miejsc.
 • Faktury za udział w Półkolonii/Zimowisku będą wystawiane na życzenie rodziców/opiekunów prawnych  uczestnika do 7 dni od daty dokonania wpłaty. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailowo na adres a.sabuda@kocierz.pl 
 • Uczestnik zobowiązany jest sprawować pieczę na sprzętem i innymi ruchomościami, zabieranymi ze sobą na półkolonie / zimowisko lub zgłosić Organizatorowi potrzebę ich przechowania.
 • Za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na półkolonii/ zimowisku finansowo odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 • Zgłoszenie udziału w półkolonii / zimowisku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr  101 poz 926.
 • Dane do przelewu 

Stanpol Sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów, 

Bank Spółdzielczy w Andrychowie:

Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002

Tytuł przelewu : Półkolonia lub zimowisko Kocierz (Imię i nazwisko dziecka)

Kocierz Hotel&SPA

ul.Beskidzka 206, Targanice,
34-120 Andrychów

Tel: 33 *** pokaż

Docenili nas

Akceptujemy karty

Piwnica Rycerska

Zapraszamy do naszego drugiego hotelu
www.rycerska.pl

Newsletter

Stanpol Sp. z o.o., ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów,
NIP 551-22-82-808, Regon 356293762,
KRS 0000016632, Kapitał zakładowy: 6 024 000,00 zł

Bank Polskiej Spółdzielczości:
IBAN: PL 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002, S.W.I.F.T code POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Andrychowie:
Nr konta: 07 8110 0000 2001 0038 0160 0002